Välkomna till Alvarsdal

En website för min hemtrakts omgivningar

Stefan Olof Lundgren

 

”Människan måste agera som om allt beror på honom.”
Immanuel Kant


”Du har inte en chans, men använd den.”
Herbert Achternbusch


”Människan måste försöka det ouppnåeliga för att förhindra det ofattbara.”
Thomas Assheuer

 


Videor / Länsstyrelsen / Borgholms kommun / Ölandsbladet / En solskenshistoria / BRF Halltorpsbyn /

Regeringen gör stora satsningar på skog och värdefull natur

 

 

Aktuellt diskussionstema:

Halltorp 1:10 och Halltorp 1:23.

Två olika områden, två olika funktioner:

1:10 - Betesområde.

1:23 - Oas för det rörliga friluftslivet.

Däremellan en historisk gränsmur som negligeras av Länsstyrelsen.

 


Skicka nödhjälp till Ukraina med PostNord Gratis! Direktlänk till internet här.


 

VIDEOR

I

Halltorp 1:23 Overkill vid markberedning för stängsling

Musik och kamera: S.O.L

Sång: Astrid Kessler

 

II

Fakta om kor

Läs och lär

Klicka på bilden för internetKlicka på bilden för pdf-file

 

III

GRÄNSLÖST Halltorp 1:23 Alternativförslaget

 

IV

ASKA OCH ÅSKA

Denna video visar de 75 askhögar som vittnar om hur markberedningen för stängsling av fastigheterna Halltorp 1:23 och Halltorp 1:10 har utförts av "Skogsvårdsbolaget" i uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar. Ett betänkligt klimatavtryck där avgaser, rök, sot och buller förpestat skogen samt omgivande bostadsområden under en månads tid vårvintern 2022. Markberedningen, en fyra meter bred gata, skall ge plats för de maskiner och fordon som anses behövas för att stängsla en kofålla. En kofålla som utan samråd med berörda grannar har boxats igenom av länsstyrelsen, som dessutom feltolkat historiska fakta för att försvara de aktioner som även kan ses i videon OVERKILL. Ortsbefolkningen ställs nu inför det faktum att det rörliga friluftslivet i den sista lilla oasen Halltorp 1:23 - som verkligen är en skog och inte en f.d. beteshage som Halltorp 1:10 var - endast kommer att nås genom att klättra över stättor eller i bästa fall någon självstängande grind för att få tillgång till det tvivelaktiga nöjet att motionera och försöka finna ro i själen från stress och vardagens förpliktelser i en kofålla. En provokation för alla de välmenande och förnuftiga medmänniskor som rekommenderar och manar att vi skall sköta om vår hälsa genom att röra oss ute i den friska luften, helst i en närskog så att bilen kan stanna hemma. Att göra rätt skall vara lätt!

V

TAGGIG TRÅD

I den här videon kommer vi att få se resultatet av ett arbetssätt med ett betydligt mindre klimatavtryck än det som kan ses i videon OVERKILL. Inga maskiner, inga utsläpp av koldioxid, ingen eld, rök eller sot. Ljudlöst arbete med grensax och fogsvans. 90 % av markberedning färdigt - två grova nerfallna träd och borttagning av den frilagda taggtråden återstår - 14 timmars arbete av en person, voilà: 400 meter markberedning. Stängslingen kan börja med att handslå pålarna.

Vår appell: All verksamhet som hänger ihop med kofållan Halltorp 1:10 skall utövas söder om den historiska gränsmuren. Såsom av- och pålastning vid djurtransporter, placering av vattencontainern m.m. samt, naturligtvis, betande kor. Halltorp 1:23 förblir en fristad för det rörliga friluftslivet

VI

BARRSKOGSDOFT

Tallar, Havsörnar och Länsstyrelesen

Bakgrund

Det har kommit till min vetskap att under de omfattande skogsavverkningarna i Halltorps hage under Länsstyrelsens ledning, har en stor tall med ett havsörnsbo sågats ner. Om detta är sant så har myndigheten begått ett lagbrott. I Wikipedia kan man läsa följande ”Skogsavverkning kan därför vara ett hot mot havsörnens häckning och är direkt förbjuden i närheten av existerande bon.”
Även i det nyinrättade naturreservatet Västra Sörby finns planer för ”naturvårdande skötsel” såsom veteranisering - ”Veteranisering innebär att man medvetet skadar levande tallar för att skynda på deras åldrande. Träden kan då utvecklas till långlivade, kådimpregnerade torrakor, så kallade keloträd eller silverfuror, när de väl dör.” - vilket i mina öron låter helt sjukt, barbariskt.


För att förhindra att liknande övergrepp och lagbrott sker inom fastigheten Halltorp 1:23 har jag gjort en inventering av tallbeståndet samt fynd som visar på havsörnens närvaro i området.
Detta är temat i videon BARRSKOGSDOFT.

Här är hela paletten av åtgärder som Länsstyrelsen kan tänkas utföra i naturreservatet Västra Sörby:

”4. Naturvårdande skötsel i form av:

  • Åtgärder för att restaurera, nyskapa och underhålla trädklädda betesmarker, torrängar, fuktängar, blomrika brynmiljöer och våtmarker så som stängsling, bete, slåtter, friställning, luckhuggning, gallring, röjning och gräsbränning.
  • Åtgärder för att gynna lövträd och lövträdsföryngring av framförallt ek i betesmark och lövskog så som friställning, luckhuggning, gallring, röjning och stängsling.
  • Åtgärder för att gynna förekomsten av död och döende ved i lövskog, trädklädd betesmark och terräng så som trädfällning, ringbarkning, toppkapning, veteranisering och tillförsel av död ved.
  • Åtgärder för att gynna naturlig vattendynamik i våtmarker, fuktängar, och lövskog så som igenläggning av diken.
  • Åtgärder för att gynna hotade arter knutna till reservatets livsmiljöer så som utsättning av mulmholkar,veteranisering, hamling av träd, plantering, skapande av jordblottor samt utsättning av hotade arter knutna till reservatets livsmiljöer.”

Saknar ni något?

Var är människans plats i naturreservatet?
Det rörliga friluftslivet?
Friskvården i Guds fria natur?

Gud är död, länge leve Länsstyrelsen!

 


2020-12-19 blev ett naturreservat direkt i anslutning till vår tomt verklighet: Naturreservatet Västra Sörby

Här kan ni ladda ner hela dokumentet: Åtta sidor med text och en karta över hela området.

Här ser ni kartan:

Det rosafärgade området Halltorp 1:23 är temat i den nedanstående brevväxlingen.

Ett fint skogsområde på 15 ha. - vår närskog för det rörliga friluftslivet - som nu skall bli en kofålla.

En kritisk film över markberedningen för stängsling kan ses på You Tube


 

Kommunikation med Länsstyrelsen i Kalmar angående Halltorp 1:23


7.2. 2022. Till Länsstyrelsen

Hej,
Vill gärna komma i kontakt med handläggarna av naturreservatet Västra Sörby.
Jag är permanentboende på Alvarsdal sen 2007 och direkt granne till naturreservatet. Ett stort område - Halltorp 1:23 och del av Karås 1:5 - har förberetts för stängsling . Är oroad att Halltorp 1:23, som är vår närskog, kommer att bli spärrad för det rörliga friluftslivet.
Vore tacksam för svar.
De bästa hälsningar
Stefan Lundgren
Östra Alvarsdalsvägen 32 387 92 Borgholm


8.2. 2022. Svar från Länsstyrelsen

Hej Stefan

Jag är Länsstyrelsens förvaltare för det nya naturreservatet Västra Sörby. För snart ett år sedan påbörjade en djurhållare betesprojektet efter att varit i kontakt med kommunen (Halltorp 1:23) och Ekerum (Halltorp 1:10) som äger de två fastigheterna. På Karås 1:5 är det inte aktuellt med bete, där röjer de närboende promenadstråk och i skogspartiet, i enlighet med skötselplanen. Förvaltningen var behjälplig i planeringen och skulle stå för del av kostnaderna. I höstas blev han dessvärre tvungen att hoppa av, och jag har nu slutfört röjningen och tagit kontakt med en annan djurhållare som är intresserad att släppa betesdjur i markerna. Förhoppningen är att det är färdigt så att djuren kan släppas ut kommande sommar

Jag är väl medveten om att det är många närboende som nyttjar området för att promenera på de många små stigarna. Igår träffade jag den tilltänkta djurhållaren på plats och vi diskuterade bland annat till exempel självstängande gånggrindar just för att det ska vara enkelt att ta sig in i området fortsättningsvis. I takt med att betesdjuren gör sin påverkan på vegetationen och efter restaurering och röjningar inne i marken enligt skötselplanen kommer det samtidigt att bli än mer framkomligt än tidigare. I de norra delarna, på kommunens mark, planeras mindre åtgärder såsom frihuggning av äldre ekar, skapa mindre gläntor osv. Meden det längre söderut och närmare 136:an planeras för lite mer omfattande röjning för att få fram de igenväxta halvöppna gräsmarkerna så att de värdena inte går förlorade över tid.

Du är välkommen att höra av dig till mig om du har förslag på hur jag kan underlätta för friluftslivet i området, har andra frågor, eller om det dyker upp något framöver.

Med vänliga hälsningar

Aron Edman

Naturskötselenheten, reservatsförvaltare


9.2. 2022. Till Länsstyrelsen

Hej,
tack för snabbt och utförligt svar. Det låter bra med självstängande grindar, en (eller flera) stättor skulle också gå bra.
Jag har ett förslag att betesdjur kunde vistas i den södra delen och den norra delen hålles fri från betesdjur (kor, t.ex. är nyfikna och springer snabbt. Jag har erfarenhet av att ha en kohjord i bakhasorna under löpträning) Ett stängsel kunde placeras i den rågång som nu har röjts från pumphuset till 136:an. Då har den existerande fårhagen och den nya ko(?)hagen ett gemensamt avslut norrut.

"I de norra delarna, på kommunens mark, planeras mindre åtgärder såsom frihuggning av äldre ekar, skapa mindre gläntor osv."
Det låter också bra.

Här en liten bakgrundshistoria.
Vi har varit sommarölänningar sen 1979 då mina föräldrar köpte den tomt där vi - jag och min fru - nu bor permanent på sen 2007.
Som gammal orienterare var naturligtvis närheten till skog "livsviktig". Att springa ut i skogen direkt från tomtgränsen, över Halltorps golfbana, ner till Halltorps hage, förbi Ekerumsbadet, norrut längs stranden tills det återigen gick hemåt mot Halltorps gästgiveri, över golfbanan, närskogen (Halltorp 1:23). Helt fantastiskt.
När Halltorp lade ner golfbanan och marken åter blev åkermark, var denna frihetens tid över. Desto viktigare blev närskogen. Redan på åttiotalet började jag röja upp utanför tomten, nerfallna träd, igenvuxna stiger. Med fogsvans och grensax kan man komma långt. Här en minnesanteckning över de stigar som jag frilagt under årens lopp för det rörliga friluftslivet:


Flera grannar och bekanta har för första gången kunnat besöka denna härliga närskog efter mina små ingrepp.

Stormarna Gudrun (7 Januari 2005) Per (14 Januari 2007) och Malik (29 Januari 2022) samt almsjukan har gått hårt åt skogarna i Sverige.
Halltorp 1:23 är full av fallna jätteträd, det är inte riskfritt att vistas där vid oväder.

Ser fram emot att gott samarbete för klimatets, naturens och vår allas bästa i allemansrättens och det rörliga friluftslivets anda.

De bästa hälsningar
Stefan


9.2.2022 Till Länsstyrelsen

Hej Aron,

har varit ute i skogen och tittade på den av mig föreslagna gränsen mellan det södra området - "kohagen" - och Halltorp 1:23.
Söder om muren finns redan en stängsling! Tyvärr med taggtråd, men att byta ut den och reparera muren där nerfallna träd har åstadkommit skada borde väl vara möjligt?!
De bästa hälsningar
Stefan


9.2.2022. Svar från Länsstyrelsen

Hej!

Om stättor bedöms kunna räcka så är det att föredra. Olika grindlösningar är klart dyrare och bör bara användas där de verkligen gör skillnad för de besökande och i första hand där det är stort besökstryck. Jag tänker mig att placera ut någon stätta över till fårhagen i söder också så att även den delen blir enklare att komma åt.

Både Ekerums och kommunens fastigheter inom naturreservatet kommer att ingå i denna betesfålla. I detta område kommer troligtvis kor med kalvar att beta. Till skillnad ifrån t.ex. ungdjur är de i regel lugna och reagerar inte nämnvärt på människor. Ungdjur kan gärna bli lite till sig och nyfikna vilket leder till att de börjar springa omkring. Det är förstås inte utan att man blir lite nervös när en hel flock kor kommer löpande. Oftast är de dock inte ute efter att springa omkull en, utan backar undan eller springer vidare efter en stund.

Taggtråden som löper utmed muren noterade jag vid förra besöket på platsen och det ingår i planen att städa bor den.

Jag tycker det är trevligt att ni nyttjar och rör er i området, men framöver tror jag det är nödvändigt att vi tittar på stigsträckningarna gemensamt och vilka underhållsåtgärder som ska göras och av vem. Det är också viktigt att ha med sig att komunen är markägaren, och att man informerar dem om planer och åtgärder. Eventuellt utfallande virke osv vid åtgärder tillfaller dem. Det kan vara så att ni redan har kontakt med dem, men jag vill bara understryka vikten av det.

Med vänliga hälsningar
Aron Edman

 


9.2.2022 Till Länsstyrelsen

Hej Aron,

jag förstår att du är förvånad att någon kan engagera sig så mycket som i mitt fall. Under de 43 åren som vi bott här har vi aldrig sett vare sig någon markägare eller någon utomstående som rört ett finger för vår närskog. Egendom förpliktigar sägs det. I det här fallet har det inte gällt.
Vi blev mycket glada när vi fick höra att området skulle bli naturreservat. Äntligen en förändring till det bättre.
Naturligtvis kommer jag att rätta mig efter de föreskrifter som gäller från 2020-12-19.
Ser fram emot att ta en gemensam promenad med dej och andra intresserade av skogsskötsel.
Jag tror att du kommer bli förvånad än en gång när du lär känna området bättre.

Slutligen gäller ju även allemansrätten "inte störa, inte förstöra" och det rörliga friluftslivets behov. Bättre friskvård finns inte.

De bästa hälsningar
Stefan


10.2.2022 Svar från Länsstyrelsen

Hej Stefan!

Senast båda dessa fastigheter brukades aktivt var det betesmarker. Taggtrådarna är ett tydligt tecken på det. Halltorp ledde sina mjölkkor över vägen så att de fick beta i detta område. Oavsett om markägaren är på plats eller inte bör vi hålla en dialog med dem om hur området nyttjas och i vilka syften åtgärder görs.

Jag är inte förvånad över att ni är engagerade i ert närliggande skogsområde, utan snarare glad att det nyttjas. Det kommer att gå utmärkt att fortsätta med det även framöver, och jag är övertygad om att tillgängligheten kommer att öka snarare än minska i samband med återinförseln av betesdjur och efter kommande restaureringar till mer öppna marker i delar av den nya betesfållan.

Med vänliga hälsningar
Aron Edman

 


10.2.2022 Till Länsstyrelsen.

Hej Aron,

såg just att det brev jag skrev till vägföreningens ordförande även gick till dej.
Det verkar som att flera närboende är överraskade över omfattningen och konsekvenserna av länsstyrelsens agerande i samband med stängslingen av betesfållan av Halltorp 1:23 och nu känner sig överkörda.

De bästa hälsningar
Stefan


28.2.2022 Svar från Länsstyrelsen

Hej Stefan!

Jag hittar inte något mail som verkar vara skrivet till vägsamfällighetens ordförande.

Efter röjningen i själva stängselgatan visade det sig att EON ganska direkt efter hade varit inne och gjort sin röjning under sin ledningsgata. I samband med röjningen lämnar de allt material där det faller. Det som låg i den blivande betesmarken bad jag därför vår entreprenör att samla upp så att det inte skulle bli liggande kvar som en rismatta som hindrar både djur och växtlighet i gräsmarken. Min förhoppning var att jag skulle kunna sköta denna röjning på ett mer naturvårdsinriktat vis kommande säsonger, men nu hann EON före. EON har kvar rätten att underhålla ledningsgatan.

Med vänliga hälsningar
Aron Edman

 


1.3.2022 Till Länsstyrelsen

Hej Aron,

jag skall försöka att samla mina tankar till det som föregår i vårt bostadsområde Alvarsdal. Vi upplever ju i dessa dagar en svart tid i mänsklighetens historia. Krig, klimatkris, IPPC rapporten. Allting hör ihop, det som andra gör i stort (Bolsinaro i Brasilien) görs hos oss i smått.

Jag samlar material, filmar och skriver till vår vägförening och skriver nu till dej.
Igår filmade jag det område som utgör mitt förslag till ändring av stängslingen för kofållan. Alltså, den gamla stigen mellan pumphuset vid Västra Alvarsgatans slut och "Lillans hus" vid 136an. (Lillan var den dam som bodde där, jag lärde känna henne när hon var 80, en vänlig sprallig kvinna som gick på gympa varje vecka, nu har jag hört att hon är dement och kan inte ta vara på sig själv.) Dom röda linjerna är de rådjursstigar som jag frilagt och och siffrorna 1-5 är de infarter / utfarter som tangerar stigen från pumphuset till till 136an, alternativgränsen.


Det som berörde mig mycket illa igår var, när jag såg att markberedningen för stängslingen gick precis utmed tomtgränsen till Lillans hus. Hur kan man spärra in ett boende på detta inhuma vis? Och hur kan man på samma vis planlägga för en boskapsfålla invid Västra Alvarsdalsgatan? Ni kommer ju aldrig att sätta er fot på detta område men vi måste leva med det varje dag! Kor är en "klimatbov" förgiftar luft både fram och bak, komockorna förorenar marken där dom går fram och gör ett uppehåll i dessa marker mycket oestetiskt för att inte säga äckligt. Och jag har ingen koskräck (som faktiskt fler än man tror har) men respekt för dessa stora djurkroppar som inte alltid har sitt humör under kontroll. Rådjuren är där mycket trevligare, och det finns det gott om häromkring. Låt även dom få behålla sitt livsrum.
Därför återigen: gör oss den humana tjänsten att hålla Halltorp 1:23 fri från stängsling och boskapsbete.
Hela området som nu förbereds för stängsling har en omkrets av 3 km. och en yta på 40 ha. Det södra området: 2 km. 25 ha. Halltorp 1:23: 1,4 km 15 ha. (Ni / vi spar 1 km. stängsel)
Kompromissförslag: Nöj er med 25 ha. för korna, låt det rörliga friluftslivet få behålla en oas på 15 ha.
Här kommer en översikt över området. Se hur instängda vi är med det rysliga drömhusprojektet i norr, odlingsmark i väster, dom fina Vitlerskärren i öster (ett fågelparadis men otillgängligt för människor). Fårhage och kohage i söder.

 

Här kommer några citat ur min kommunikation med dej och Kent (ordföranden)

Hej Kent

Träffade Lena från 27an i skogen (Halltorp 1:23) idag. Vi kom att prata om betesfållan som nu har markberetts för stängsling. Även hon blev bekymrad att behöva gå bland betande kor under skogspromenaderna. Hon kommer att ta kontakt med länsstyrelsen.

Min fråga till dej: har Länsstyrelsen kommunicerat med vägföreningen (som berörd granne) angående stängslingen? Om inte tycker jag att vi borde påpeka detta för dem och även gå ut till alla boenden på Alvarsdalsområdet med information vad som planeras i närtid så att även dom har möjlighet att yttra sina synpunkter. Länsstyrelsens förhoppning är ju att redan i sommar kommer djur att släppas ut i betesfållan

De bästa hälsningar
Stefan

Svar från Kent (man kan bli förtvivlad för mindre)

"Hej Stefan
Gillar ditt engagemang för skogarna och naturen runt Alvarsdalsområdet.
Stigarna har fått ett lyft och nu väntar vi på den härliga sippblomningen i vår.
Att djur ska beta finns med i beskrivningen för naturreservatet och att det kan vara en del i skötseln av vissa områden."

Och det här har du skrivit. Onekligen ett par bra argument för att gå på alternativgränsen.

"Senast båda dessa fastigheter brukades aktivt var det betesmarker. Taggtrådarna är ett tydligt tecken på det. Halltorp ledde sina mjölkkor över vägen så att de fick beta i detta område. Oavsett om markägaren är på plats eller inte bör vi hålla en dialog med dem om hur området nyttjas och i vilka syften åtgärder görs.

Jag är inte förvånad över att ni är engagerade i ert närliggande skogsområde, utan snarare glad att det nyttjas. Det kommer att gå utmärkt att fortsätta med det även framöver, och jag är övertygad om att tillgängligheten kommer att öka snarare än minska i samband med återinförseln av betesdjur och efter kommande restaureringar till mer öppna marker i delar av den nya betesfållan.

Både Ekerums och kommunens fastigheter inom naturreservatet kommer att ingå i denna betesfålla. I detta område kommer troligtvis kor med kalvar att beta. Till skillnad ifrån t.ex. ungdjur är de i regel lugna och reagerar inte nämnvärt på människor. Ungdjur kan gärna bli lite till sig och nyfikna vilket leder till att de börjar springa omkring. Det är förstås inte utan att man blir lite nervös när en hel flock kor kommer löpande. Oftast är de dock inte ute efter att springa omkull en, utan backar undan eller springer vidare efter en stund."


Slutligen vill jag beskriva hur vi permanentboende har upplevt den senaste tiden. Ett ständigt knattrande och dånande från motorsågar, röjningssågar och en larvföttermaskin som bestämt bredden av röjningsgatorna och kört sönder stenmurar och plattat till mjuk skogsmark och därvidlag säkert skadet trädrötter från friska träd under sin framfört. Oförsvarligt att arbeta med tunga maskiner när marken inte är frusen. Slutligen rök och stank från dom otaliga brandhärdar som anlagts.

Bäste Aron, klockan är nu sju på morgonen, dags att gå under duschen och en god frukost.

Önskar dig en bra dag och du har en ständig inbjudan att komma och ta en promenad i ett skogsområde som du säkert kan gissa var det ligger.????

De bästa hälsningar
Stefan


1.3.2022 Svar från Länsstyrelsen

Hej Stefan!

Jag beklagar verkligen att det varit olägenhet i samband med röjningen och eldning av röjningsmaterialet. Alternativet är att köra ut materialet och därmed utföra ännu mer transport fram och tillbaka i marken med ökad risk för skador. Under perioden när skotaren körde i marken var det fortfarande tjäle, och maskinen är liten av just den anledningen att den ska vara skonsam mot marken och ta sig fram utan att behöva breda gator, den behöver bara knappt 2 m bredd. Viss påverkan blir det alltid, men jag bedömer den som begränsad efter den här åtgärden och som förväntat. Däremot behöver det vara framkomligt med traktor och stolpslagare när själva stängslet ska sättas. Den kräver ca 4 m bred stängselgata för att ta sig fram. En väl framkomlig stängselgata är också nödvändig för framtida tillsyn och underhåll. Stängslingen kommer att ske först senare i år när det torkat upp, och de blöta delarna närmast Halltorp Gästgiveri får de angripa ifrån två torra håll, eller handslå de stolparna. Senare i höst/vinter planeras en första insats av restaurering i de SV delarna av den nygamla betesmarken, men fram till dess kommer det bara handla om kortare insatser på några dagar i samband med stängsling osv under våren/försommaren.

Torpet utmed 136:an kommer att få stätta in i marken förstås, precis som jag gör området tillgängligt ifrån stugområdet i Alvarsdal. Stätta in i fårhagen saknas idag, det planerar jag också att köra ut senare i vår. Både dessa betesmarker kommer att bli mertillgängliga enligt min uppfattning om man bara gör medvetna åtgärder.

I beredningen av naturreservatet har det framkommit att hela reservatet kan komma att bli aktuellt att betas, skogarna i allmänhet och de öppna (en del f.d. öppna) gräsmarkerna i synnerhet i syfte att bevara och gynna de biologiska värdena som finns i området. Den kvadratmil som Halltorps hage innefattar, och som även Västra Sörby ingår i, är den i landet som hyser flest rödlistade arter. Området är av högsta prioritet för att jobba med mångfalden som finns. I detta område är värdena starkt knutna till hävdade gräsmarker och till kontinuiteten av ljusöppen ädellövskog med ek och hassel som dominerande inslag under lång tid. Idag försvinner betesdjuren ifrån denna typ av marker i en rasande fart och i reservaten är det vår uppgift att se till att de inte gör det och till och med återkommer till en del marker som djuren redan lämnat. Alla djur med fyra magar producerar gaser, även rådjur. Forskare bedömer också att vi ersatt den totala biomassan vilda gräsätare med motsvarande tamboskap under våra senaste tiotusental år av utrotning och jakt. Det finns många större problem ur klimatsynpunkt än att svenska kor pruttar som jag ser det och eftersom gräsätare är så tätt kopplade till biologiska värden är frågan betydligt mer komplex än att kor producerar metangas. Även gamla permanenta gräsmarker lagrar tex stora mängder kol i marken (stor del av kolet är uppbundet i underjordiska mikroorganismer och svampmycel, inte bara i det vi ser ovan ytan).

Jag står fast vid att beta hela området i enlighet med skötselplanens prioriteringar. Vi får istället göra de anpassningar som behövs för att betesdjur och människor ska kunna samsas i området. Korna kommer inte att gå hela året i fållan till att börja med. Det går till viss del att styra när betessläpp sker och om de ska gå hela betessäsongen eller om de kan gå där i perioder och i perioder vara på andra beten. Man ska vara medveten om att förflytting av djuren innebär en merkostnad för lantbrukaren och det är inte något vi kan kräva, men iaf föreslå eller vädja om.

Med vänliga hälsningar
Aron Edman


25.3.2022 Till Länsstyrelsen

Hej Aron,

igår laddade jag upp den tredje filmen.
Skickar dej alla tre länkarna.
I den tredje filmen efter ca. 6 min. står ditt uttalande om att taggtråden visar att båda områdena (som jag kallar kohagen och strövområdet) användes som betesmarker. Taggtråden sitter på södersidan av muren och är alltså nordgränsen för "kohagen".
Till slut en Quiz: Gränslöst presenterar jag stigarna som tangerar gränsstigen. Som ljudspår har jag lagt en klassisk idrottshändelse. Vilken? Skicka svaret till mej, om du svarar rätt eller fel, det kvittar. Som tack för medverkan skickar jag länken till idrottshändelsen. Sevärd!

De bästa hälsningar
Stefan

 


Kommunikation med Borgholms kommun

 


 

Öppet e-mail till Ilko Corkovic, Kommunalråd i Borgholms kommun.
Kopia till Aron Edman, handläggare vid Länstyrelsen i Kalmar, Ölandspostens redaktion och Barometens Ölandsredaktion.

9.3.2022

Hej Ilko,
Beklagar att jag, Stefan Olof Lundgren, måste störa dej i dessa för oss alla så svåra tider. Skall försöka hålla det så kort som möjligt.
Du minns mig säkert från tiden då jag satt i Byggnadsnämnden en valperiod på 10-talet för Ölandspartiet och kämpade för Rällaskogens fortlevnad. Det gick ju bra, nu har Ekerum upptäckt att deras varumärke har stärkts när dom kan erbjuda sina gäster en närskog för rekreation och friskvård i det rörliga friluftslivets bästa anda. Husen dom ville bygga i Rällaskogen står nu på den egna golfbanan.

Mitt ärende handlar återigen om ett skogsområde som är hotat att bli förstört. Nu är ägaren vi, dvs. Borgholms kommun. Områdesbeteckningen är Halltorp 1:23 och ligger precis söder om f.d. Företagsbyn, numera BRF Halltorpsbyn. Jag är permanentboende i Alvarsdals fritidsområde, ett 40-tal hus som gränsar direkt till Halltorp 1:23.
Detta skogsområde är min träningsplats och rekreationsområde sen flera år. Skogsdjuren har gått upp ett myller av stigar, jag har följt deras spår och undan för undan röjt upp - skonsamt i mänskliga dimensioner, 2 x 1 meter, grensax och fogsvans som hjälpmedel - en del av dem så att även människor kan komma fram. Flera personer har uttalat sin uppskattning för mitt arbete och har liksom jag blivit trogna besökare.
Omfattningen kan du se på denna karta.


Det är ingen rundbana utan en labyrint.

 

När nu detta område blev naturreservat 2020-12-19 (labyrinten var färdig) blev vi först mycket glada.Äntligen blir detta område skyddat. Döm av vår förvåning vad som nu skall bli dess öde - en betesfålla för kor. Vad det betyder för det rörliga friluftslivet är bekant: stora djur (ca. 700 kg.) skall gå omkring på dessa stigar och göra det som de alltid gör: beta, idissla, rapa och skita. När sen människor kommer gående eller springande blir dom nyfikna, vill hänga med. Jag talar av egen erfarenhet, det är inga trevliga träningskamrater.
Kontakten med Länsstyrelsen i Kalmar kan läsas här. Tyvärr har den inte lett till någon insikt eller förändring. Ett kompromissförslag från mej som grundar sig på en redan stängslad gräns - från pumphuset till "Lillans" hus (se kartan) - längs en existerande stenmur som i förlängningen ansluter till fårhagen har ignorerats. Detta förslag - historiskt begrundat och logiskt - skulle ge den existerade fårhagen och den planerade kohagen ett gemensamt slut mot norr och lämna Halltorp 1:23 fri från betande djur och plats för ett ostört strövområde. Den nu planerade kohagen omfattar 40 ha. Kompromissförslaget ger korna i söder 25 ha. och strövområdet i norr resterande 15 ha.
Tyvärr har arbetet med stängslingen redan satt igång. Någon information eller kommunikation med berörda grannar har ej förekommit. Det kommer att bli många snopna och förargade sommargäster i Alvarsdalsbyn när dom dyker upp här under vårkanten.
Jag har nu publicerat en video på You Tube där markberedningen har dokumenterats. En framfart där maskiner med larvfötter och pengar bestämmer. Fyra meters bredd behöver traktorn när pålarna skall slås ner. "Skogsvårdsbolagets" !!! härjningar - Länsstyrelsens underhuggare - har gått högljutt och vilt fram och lämnat brandhärdar och ett slagfält efter sig. Inte störa, inte förstöra, allemansrättens grundprinciper, borde även beaktas vid arbeten inom ett naturreservat. Finns det en vilja, finns det en väg!
Därför bäste Ilko, min vädjan: ta ansvar som högsta representant för markägarna till Halltorp 1:23, och försvara denna lilla oas - inklämd mellan olika kommersiella och skenbart kulturella intressen - i klimatets, friskvårdens, naturens, det rörliga friluftslivets och allemansrättens anda.

De bästa hälsningar
Stefan Olof Lundgren


25.3.2022

Hej Ilko,
jag hoppas du finner ett par minuter (16) för videon.Den börjar med Ukrainas nationalsång i ett arrangemang för luta.
Som morot en Quiz: Mellan minuterna 8 och 13 presenterar jag de stigar som tangerar gränsstigen mellan kohagen och strövområdet. Som ljudspår används en klassiker inom idrottsvärlden. Vilken? Skicka svaret tillmej, det kvittar om du svarar rätt eller fel, jag svarar med en länk till idrottshändelsen

De bästa hälsningar
Stefan

 


Ölandsbladet

25 mars 2022 Till Ölandsbladet

Hej Peter Boström
skickar dej den nya videon "Gränslöst". Det börjar med Ukrainas nationalsång.
Som morot en quiz: mellan minuterna 8 och 13 presenteras de fem stigar som tangerar gränsstigen mellan kohagen och strövområdet. Som ljudspår används en klassiker inom idrottsvärlden. Vilken? Skicka svaret till mej, det kvittar om du svarar rätt eller fel. Som tack skickas en länk till idrottshändelsen på You tube. Sevärd!
Förresten. För några år sedan såg jag att du tränade för något slags löpningsevenemang. Har du tid och lust att lära känna mina tassemarker. 5 km. Jag kan ställa upp som guide. Ingen fara, jag är 73, du kommer att hänga med.

De bästa hälsningar
Stefan

 


En solskenshistoria

 

Joggning i Labyrinten, marssolen skiner från klarblå himmel. Befinner mig långt norrut, skymtar Halltorpsbyn och Gästgiveriet. Vänder åter mot söder, välbekanta trakter, välbekanta hinder att skutta över: "kroppkakor" (stenar alltså, i olika storlekar, dom mindre snarare "fiskbullar") och "korvar" (nerfallna träd alltså) dom små"prinskorvarna" dom "smala kokta" dom större "tjocka grillade" och de riktigt stora "Bockwürste"

Plötsligt hajar jag till och blir stående blickstilla. Någon / något tittar på mig, ett vitt huvud, också blickstilla, femtio meter bort. Tar ett steg framåt, huvudet rör sig också utan att släppa mig med blicken - ett får!!! Här??? Det måste vara på rymmen. Tar ett steg till, nu rör sig huvudet, en kropp blir synlig, sen en kropp till, tre, fyra, fem, sex. Sex får på rymmen rör sig oroligt. Rör sig tveksamt söderut på stigen. Tar ett tredje steg och det blev för mycket för rymlingarna. Högsta fart, borta är dom. Dom måste jag fotografera. Sätter också fart, vet dock att springa ifatt dom, det kan jag inte. Men, jag känner Labyrinten, anar vart dom är på väg, vet en genväg. Och jag lyckas, där är dom. Jag står i vägen för deras framfart. Men nu är dom förvarnade, på några sekunder har dom vänt och rusar hoppande, skuttande in i Labyrinten igen. Ingen chans att få upp kameran.

Så det var bara att lunka hemåt. Men tänk om det hade varit en koflock i stället för får? Tanken dök upp som ett mörkt moln på en solklar himmel. Fåren är ju små och harmlösa djur jämfört med en fullvuxen ko på 600 kilo! Korna är nyfikna och när man vänder dem ryggen och går så följer dom gärna med. Börjar man sen att springa, ja, då blir det riktigt roligt, för korna alltså. Och vänder man dom inte ryggen utan blir stående, då blir dom också stående. Näsa mot mule så att säga. Och där står man och undrar om det blir någon mer träning i skogen idag...

På vägen hemåt kom en ny tanke: Olle Adolphson! "Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken" Perfekt! Den måste jag leta reda på i nätet, "så vände dom på klacken och gick hem".

Just det, så kan det bli i Labyrinten i framtiden om Länsstyrelsen propsar på att genomföra sin cyniska, trångsynta och klimatpolitiskt kontraproduktiva plan att annektera Halltorp 1:23 och göra den till en kofålla där koldioxid sprids av djur som kommer att hamna på våra tallrikar för allas vår ohållbara framtid. Länsstyrelsen har med ett slarvigt uttalande slagit ihop två skilda områden till ett, trots att den historiska norra gränsen för betesområdet Halltorp 1:10 är belagt av en stenmur med vidhängande taggtrådsstängsling söder om stenmuren.

Halltorp 1:23 är något annat, från en annan epok. Den känslan växer för varje gång jag besöker Labyrinten. Många stenmurar, oftast mäktiga. Ett fornminne med ett fantasieggande stenpar - en offerplats? Här borde Riksantikvarieämbetet informeras och arkeologerna rycka ut. Ett nytt arkeologiskt fynd som skriver om Halltorps historia!? En turistattraktion i vår närskog!? Fantasin känner inga gränser.

 


BRF Halltorpsbyn

 

Full fart!
- men vart?

 

.... hit?

 

.... eller hit?

 

.... eller hit?

 


Skicka nödhjälp till Ukraina med PostNord. Gratis!

Hur? Läs här! PDF-file. Eller direktlänk på internet,

 


Regeringen gör stora satsningar på skog och värdefull natur
Publicerad 13 september 2021

Sverige har en fantastisk och unik natur, som har stor betydelse både för biologisk mångfald och människors hälsa. I budgetpropositionen för 2022 föreslår därför regeringen omfattande satsningar som ska skydda värdefull natur, främja skogsnäringen, öka människors möjlighet att vistas i naturen och skapa naturnära jobb.


Skydd av värdefull natur
Naturskydd bidrar till biologisk mångfald. Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Sverige har skyddsvärda skogar i hela landet Sveriges sammanhängande fjällnära skogar har mycket höga naturvärden och i ett EU-perspektiv unika värden, med stor betydelse för biologisk mångfald och andra värdefulla ekosystemtjänster.

För att främja biologisk mångfald, kulturmiljö, friluftsliv, renskötsel, jakt, fiske och besöksnäring så föreslår regeringen en stor satsning för skydd av värdefull natur. I detta ingår också möjlighet till ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog. Förslaget innebär att medlen för skydd av värdefull natur förstärks med totalt 2 390 miljoner kronor under 2022. På så sätt kan Naturvårdsverket och länsstyrelserna besluta om naturreservat och markägare få ersättning.

– Det här är den största satsningen som någonsin har gjorts av en svensk regering på att skydda värdefull natur. Levande skogar och hav behöver värnas både för oss som lever idag, för kommande generationer och för ett rikt växt- och djurliv, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Andra åtgärder som relaterar till skogen
Regeringen föreslår satsningar på en tydlig skogspolitik för biologisk mångfald, en växande cirkulär bioekonomi, minskad klimatpåverkan och klimatanpassning för att bidra till skogspolitikens jämlika mål om produktion och miljö. Äganderätten bör stärkas vid formellt skydd av skog genom att frivilligheten ska vara grunden för myndigheternas arbete. Nya och utvecklade skydds- och ersättningsformer tas fram samt tydliga förutsättningar för brukande och bevarande.

Regeringen föreslår satsningar på 810 miljoner kronor årligen till och med 2027, för åtgärder som relaterar till vissa av Skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog. Resurser föreslås också för att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning som de har rätt till.

Skogsutredningen har i sitt betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) lämnat en rad förslag som remissbehandlats och är under beredning i Regeringskansliet. Regeringen har för avsikt att lämna en proposition till riksdagen i frågan. Regeringens satsningar med anledning av skogsutredningens förslag är av stor betydelse för det fortsatta arbetet med skogsprogrammet och ett flertal skogliga frågor.

– Jag är glad och stolt över att vi nu kan göra denna stora satsning för att främja skogsnäringens tillväxt och skogen med dess många värden. Det här är en betydelsefull landsbygdsatsning, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Skötsel av naturreservat och naturnära jobb
I Sverige finns mer än 5 000 naturreservat, många viktiga för biologisk mångfald, friluftsliv och turism. Områdena behöver förvaltas och skötas för att bevara växt- och djurliv, och för att främja friluftsliv

Naturreservat finns över hela landet och arbetet med att sköta naturreservaten skapar sysselsättning. Regeringen föreslår en treårig satsning på 100 miljoner kronor per år under 2022–2024. Satsningen bidrar till sysselsättning och lokal ekonomi på landsbygden.

Regeringen fortsätter även satsningen för att skapa naturnära jobb riktade mot unga och föreslår en tvåårig satsning om 20 miljoner kronor per år 2022-2023. Satsningen bidrar samtidigt till att möta en svårare situation på arbetsmarknaden för unga med anledning av pandemin. Det kan t.ex. handla om skötsel av naturreservat, upprustning av vandringsleder och bekämpning av invasiva främmande arter.

Förstärkt statligt bidrag till friluftsorganisationer
Statsbidraget fördelas till friluftsorganisationer som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv. Bidraget fördelas av organisationen Svenskt Friluftsliv och ger goda effekter för samhället och folkhälsan. Därför föreslår regeringen att anslaget om stöd till friluftsorganisationer ska stärkas med 50 miljoner kronor per år och framåt.

Stärkt arbete med fjäll- och vandringsleder
Vandringsleder finns över hela landet och ökar tillgängligheten till naturen samt ger bättre förutsättningar för friluftsliv och naturturism. Statliga leder i fjällen och vandringsleder i skyddade områden ökar möjligheterna att besöka spännande naturområden. Arbetet skapar också sysselsättning över hela landet och bidrar på så sätt till landsbygdsutveckling.

För att fler ska få tillgång till Sveriges natur så vill regeringen stärka arbetet med vandringsleder och fjälleder med 50 miljoner kronor per år mellan 2022–2027.

– Allt fler upptäckter Sveriges vandringsleder, och det vill vi uppmuntra genom att rusta upp och anlägga vandringsleder och fjälleder. Sverige har en fantastisk natur som alla borde ha tillgång till. Därför är det viktigt att vi gör det lätt för människor att vara i naturen, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.


back to top